Maak kennis met Business Development Manager BirdView: Rosanne Smit, psycholoog A&G (i.a.)

Per 1 mei is Drs. Rosanne Smit met veel enthousiasme gestart als Business Development Manager bij Birdview. 

“Het gezamenlijke belang zoeken bij het geven van een advies daar gaat het om. Daardoor is er draagvlak bij alle partijen (bedrijfsarts, werkgever en werknemer) en blijft het niet enkel bij een advies. Hiermee wordt de expertise een instrument om stagnatie daadwerkelijk te doorbreken en te komen tot optimale benutting van arbeidsmogelijkheden”

Per 1 mei is Drs. Rosanne Smit met veel enthousiasme gestart als Business Development Manager bij Birdview. Rosanne voert als onderzoekspsycholoog binnen BirdView al sinds 2015 arbeidspsychologisch- en neuropsychologisch onderzoek uit voor vele tevreden opdrachtgevers. Daarnaast behandelt zij arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen, opdat zij weer goed op het werk kunnen functioneren. Rosanne is gespecialiseerd in arbeidsgerichte psychologische begeleiding en onderzoek. Zij maakt o.a. gebruik van inzichten uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, positieve psychologie, oplossingsgerichte coaching en schematherapie.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Birdview vervulde zij diverse functies in het bedrijfsleven (o.a. arbo en consultancy) waarmee zij ruime ervaring op het gebied van arbeid en gezondheid opdeed. Veelvuldige contacten met bedrijfs- en verzekeringsartsen, leidinggevenden en medewerkers gaven haar inzicht in de vele belangen die spelen bij een verzuimproces. Haar registratie voor Register Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP (een 2 jarige aanvullende specialisatie) is momenteel in aanvraag.

Rosanne is van plan haar opgedane kennis en ervaring in de functie als Business Development Manager in te zetten om voor bedrijven en werknemers te komen tot creatieve oplossingen, daar waar zij (dreigen) vast lopen. Daarbij kijkt zij vooral naar mogelijkheden, in plaats van wat allemaal niet kan. Zij ziet het als haar taak om bij psychologische expertises het gezamenlijke belang te zoeken bij het geven van een advies. Daardoor is er draagvlak bij alle partijen (bedrijfsarts, werkgever en werknemer) en blijft het niet enkel bij een advies. Hiermee wordt de expertise een instrument om stagnatie daadwerkelijk te doorbreken en te komen tot optimale benutting van arbeidsmogelijkheden.

Rosanne en onze andere onderzoekspsychologen zijn laagdrempelig benaderbaar voor overleg wanneer u overweegt een expertise in te zetten voor een werknemer, maar niet goed weet welk specialisme u in moet zetten.

Visie Birdview op diagnostiek
Bij Birdview zijn we er van overtuigd dat werk de geestelijke gezondheid bevordert. Maatschappelijk meedoen is voor de meeste mensen van grote waarde. Als werken niet meer lukt of juist ter preventie, kan onafhankelijk psychologisch, psychiatrisch en arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden. Diagnostiek dient dan als vertrekpunt voor de verantwoorde keuze van het juiste begeleidingstraject en/of geeft richting in de zoektocht naar passend werk.

Mogelijkheden in werk: wat kan iemand wel
Diagnostiek ontwart een geeft richting. Naast het in kaart brengen van psychische klachten en belemmeringen in werk is het daarbij van groot belang te kijken naar wat iemand wél nog kan, waar zijn of haar talenten liggen en van welke kwaliteiten in werk (extra) geprofiteerd kunnen worden. Een positieve, oplossingsgerichte aanpak is volgens onze visie daarbij het meest effectief.  Diagnostiek naar mogelijkheden geeft ruimte voor herstel én groei. Door de inzet van arbeidsgericht onderzoek kan er een onderbouwd een gerichte keuze worden gemaakt voor het behandel- en re-integratieplan. Met de verkregen inzichten over klachten en karaktereigenschappen kan er efficiënt gewerkt worden aan verbetering en kan het ziekteverzuim ingeperkt worden. Dit werkt kostenbesparend en bevordert de duurzame inzetbaarheid.

Onderzoek in elke fase
Arbeidsgericht onderzoek kan op meerdere momenten ingezet worden. Zo kan een expertise inzicht verschaffen in de probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak. Ook wanneer re-integratie al van start is gegaan maar deze stagneert kan een onderzoek belangrijke inzichten verschaffen en handvatten bieden om de re-integratie te hervatten. Vaak wordt een expertise ingezet om later, bij de eerstejaars evaluatie, de bedrijfsarts te ondersteunen bij het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Gedurende het gehele traject kan een expertise van toegevoegde waarde zijn.

Preventief onderzoek
Ook preventief kan een expertise ingezet worden om werknemer te ondersteunen en duurzame (ontwikkel-)mogelijkheden in werk in kaart te brengen. In alle gevallen kan disfunctioneren en psychisch verzuim beter voorkomen kan worden dan achteraf behandeld. Immers hoe eerder individuele knelpunten en mogelijkheden helder zijn, hoe beter interventies gekozen kunnen worden. Met snel en gericht ingrijpen kan vervolgens het ontstaan of anders de verergering van de (psychische) problematiek voorkomen worden.